jesteś tutaj: O banku > Historia Banku15.04.1928r. Uchwałą Zgromadzenia Założycielskiego powstaje Spółdzielnia Oszczędnościowo Pożyczkowa (SOP) w Łaszczowie pod nazwą "Kasa Stefczyka Spółdzielnia z odpowiedzialnością nieograniczoną w Łaszczowie". Kasa działała na terenie gmin: Łaszczów, Telatyn, Poturzyn, Rachanie i Ulhówek.

1936r. Kasa Stefczyka przyłączyła Kasę Towarzysko-Chrześcijańską Przemysłowo-Rzemieślniczej Spółdzielni z odpowiedzialnością nieograniczoną w Łaszczowie.


1948r. Reaktywowanie działalności Kasy Stefczyka w Łaszczowie po przerwie spowodowanej wybuchem II Wojny Światowej.

 

1950r. Na mocy dekretu o reformie nastąpiło przekształcenie Kasy Stefczyka w Łaszczowie na Gminną Kasą Spółdzielczą w Łaszczowie (GKS).


1956r. Zmiana nazwy GKS na Kasy Spółdzielcze.


1957r. Nowelizacja dekretu o reformie bankowej i powrót do nazwy Spółdzielnia Oszczędnościowo Pożyczkowa (SOP).


1975r. Powołanie Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) jako centrali finansowej Spółdzielni Oszczędnościowo Pożyczkowych (SOP).1975r. Przemianowanie Spółdzielni Oszczędnościowo Pożyczkowych (SOP) na Banki Spółdzielcze.


01.01.1983r. Przywrócenie Bankom Spółdzielczym pełnej autonomii oraz spółdzielczych zasadach zarządzania.


1990r. Oddanie do użytku nowego budynku Banku.


24.06.1994r. Uchwalenie przez Sejm ustawy o restrukturyzacji Banków Spółdzielczych i BGŻ, która określa trójszczeblową strukturę organizacyjną BS, gdzie Banki Spółdzielcze zrzeszone są w Banku Regionalnym, który jest Spółką akcyjną.


1995r. Podpisanie umowy zrzeszenia Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z Lubelskim Bankiem Zrzeszającym (LBR) w Lublinie jako Bankiem Zrzeszającym.24.05.1998r. Obchody 70 - lecia BS Łaszczów


21.06.1998r. Fuzja Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z Bankiem Spółdzielczym w Tyszowcach.

 

05.10.2001r.Fuzja Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z Bankiem Spółdzielczym w Telatynie.


15.03.2002r. Powstanie Banku Polskiej Spółdzielczości BPS SA na bazie sześciu Banków Zrzeszających, którego Bank Spółdzielczy w Łaszczowie jest akcjonariuszem.


01.09.2003r. Otwarcie Punktu Kasowego Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim01.10.2007r. Otwarcie Punktu Kasowego Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim
Przemówienie Pani Danuty Fedziuryny - Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Łaszczowie wygłoszone podczas uroczystości 80-lecia Banku Spółdzielczego w Łaszczowie

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Rok 1928 był to czas, gdy instytucje bankowe były rzadkością, szczególnie obce chłopu w odrodzonej Polsce. Wówczas lokalna grupa inicjatywna podjęła wyzwanie utworzenia Kasy Stefczyka wzorując się na dokonaniach pionierów polskiej spółdzielczości bankowej między innymi: dr Franciszka Stefczyka, ks. Piotra Wawrzyniaka, ks. Stanisława Staszica.

Nasz Jubilat został powołany do życia 15 kwietnia 1928 r. jako Kasa Stefczyka  Spółdzielnia z odpowiedzialnością nieograniczoną w Łaszczowie.

W dniu 28 maja Sąd Okręgowy w Zamościu zarejestrował Spółdzielnię w rejestrze handlowym pod Nr 164.

Swoim zasięgiem działania obejmowała teren gminy: Łaszczów, Telatyn i Rachanie oraz od lat 70 do 1981 r. Ulhówek.

Kasa Stefczyka rozpoczęła działalność w Szkole Powszechnej w Łaszczowie.
Już w 1936 roku przyłączyła Kasę Towarzysko  Chrześcijańską, Przemysłowo Rzemieślniczej Spółdzielni z odpowiedzialnością nieograniczoną w Łaszczowie. W okresie II wojny światowej działalność kasy była zawieszona.

W 1948 r. reaktywowano jej działalność.

Na przestrzeni lat obecny Bank Spółdzielczy w Łaszczowie na skutek wielu zmian organizacyjnych i prawnych wielokrotnie zmieniał nazwę.

W roku 1950 przyjął nazwę Gminna Kasa Spółdzielcza w Łaszczowie, od roku 1956 Kasa Spółdzielcza w Łaszczowie.
Natomiast w roku 1957 przyjął nazwę Spółdzielnia Oszczędnościowo - Pożyczkowa w Łaszczowie.
Od roku 1975 pozostaje przy nazwie Bank Spółdzielczy w Łaszczowie.


Dla społeczności lokalnej i pracowników bardzo ważnym etapem w historii Banku była budowa obiektu bankowego w latach 1986-1990.
Rada Nadzorcza na czele z Przewodniczącym Rady Panem Andrzejem Rubinowskim, Prezesem Zarządu Banku Panem Janem Bednarczukiem oraz Dyrektorem Banku Panem Zygmuntem Sochanem przez okres czterech lat zrealizowali inwestycję budowy nowego obiektu BS.

Wraz z oddaniem obiektu wdrożono komputeryzację usług, w wyniku czego wzrósł znacznie poziom świadczonych usług.


Rok 1994 tzw. ustawą świętojańską (24.06.1994 r.) wprowadza trójszczeblową strukturę organizacyjną BS, w której banki spółdzielcze zrzeszone są w banku regionalnym, będącym spółką akcyjną, zaś BGŻ jest bankiem krajowym.
Bank Spółdzielczy w Łaszczowie zrzesza się w LBR w Lublinie, który powstaje 26.07.1995 r.


W roku 1998 Bank przyjmuje Bank Spółdzielczy w Tyszowcach i tym samym rozszerza teren swojego działania.

Kolejna dekada działalności Banku to wytężona praca w warunkach ustroju kapitalistycznego. To etap intensywnego rozwoju w kierunku wzmocnienia kapitałowego. To okres walki z ogromną ekspansją banków komercyjnych.

W dniu 24.06.2000 r. Zebranie Przedstawicieli podejmuje uchwałę w sprawie akcesji Banku Spółdzielczego w Telatynie.

Połączenie banków tylko na niedługi okres ostudza emocje samorządu BS Łaszczów.

Grudzień 2000 r. przynosi kolejne zmiany ustawowe i nowe wymogi kapitałowe. Docelowym wymogiem kapitałowym jest 1 mln EURO do końca 2007 r.

Dnia 15.03.2002 r. powstaje Bank Polskiej Spółdzielczości SA, który jest następcą prawnym LBR SA oraz innych banków zrzeszających i pełni rolę zrzeszeniową na mocy umowy zrzeszania.

Bank Polskiej Spółdzielczości SA od momentu powstania działa w interesie banków spółdzielczych, służy im pomocą prawną, finansową i organizacyjną.

Ustawa z grudnia 2000 r. daje się siłą napędową dla Zarządu Banku, który uruchamia nowe placówki bankowe, wyposaża Bank w bankomaty, prowadzi remonty obiektów, poszerza ofertę produktową, dba o jakość usług dla klientów i pozytywny wizerunek firmy, a przede wszystkim troszczy się o kapitały Banku.

Otwiera 01.09.2003 r. Punkt Kasowy Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim, a 01.10.2007 r. Punkt Kasowy Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim.

W konsekwencji rok 2007 zamyka się osiągnięciem funduszy własnych na poziomie 4.562.000 PLN, tym samym spełniając wymogi ustawowe.

Dzisiaj władze Banku, aby ocalić od zapomnienia dorobek ojców naszych propagują ideę spółdzielczą wśród dzieci i młodzieży.

Aktywna działalność SKO to wyraz poszanowania tradycji, to nauka historii ruchu spółdzielczego, to pielęgnacje wielkich patriotycznych wartości. Należy oddać szacunek tym, którzy tak bezinteresownie, tak aktywnie włączyli się w to wielkie dzieło nauczycielom i rodzicom.

Bank był i jest zaangażowany w rozwój lokalnej społeczności. Od szeregu lat wspiera wiele inicjatyw służących rozwojowi ruchu społecznego, którego szczytnym celem jest niesienie pomocy potrzebującym. Wspiera rozwój sportu, kultury i oświaty.

Wiele jest jeszcze do zrobienia, ale łatwiej budować na solidnych fundamentach jakie położyli nasi ojcowie.

Dzisiaj Zarząd, Rada Nadzorcza i pracownicy czują ogrom odpowiedzialności za losy tego Banku, szczególnie gdy myślą o swoich poprzednikach, którzy powołali Bank, rozwijali jego działalność, walczyli o przetrwanie w czasach wielkiego kryzysu gospodarczego, II wojny światowej i systemu komunistycznego. Udało im się zrealizować cele, jakie sobie postawili jego założyciele 15.04.1928 r. gdy podpisywali akt założycielski SOP w Łaszczowie.

Przeprowadzili Bank poprzez dobre i złe momenty polskiej historii XX wieku. Aktualnie władze Banku ponad wszystko chcą kontynuować tę misję w nowym wieku.

Abyśmy mogli dzisiaj świętować ten wielki Jubileusz potrzebna była praca wielu pokoleń wspaniałych ludzi.

Samorząd bankowy zawsze mógł liczyć na wsparcie ruchu ludowego, który do dzisiaj aktywnie włącza się w nurt działalności społeczności lokalnej.

Swoje wyniki zawdzięczamy również partnerskiej współpracy z samorządem Powiatowym oraz trzema samorządami Gminnymi, z którymi od szeregu lat współpraca układa się nadzwyczaj pomyślnie.

Samorząd bankowy bardzo ceni sobie tę współpracę dlatego, że lokalny pieniądz pracuje na lokalne potrzeby, wzbogaca lokalne środowisko.
Jak doniosła lokalna prasa Pan Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk został w roku 2008 laureatem konkursu Samorządowiec Spółdzielca, który organizowała Krajowa Rada Spółdzielcza w Warszawie.

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie ubolewa, że to nie on był wnioskodawcą do przyznania tego zaszczytnego tytułu.

Gratulujemy Panu Staroście i życzymy dalszych sukcesów na spółdzielczym polu, a wnioskodawcom z RSP Hopkie, których gościmy dzisiaj na uroczystości gratulujemy wspaniałomyślności.

Pokładamy nadzieję, że tą spółdzielczą pasję Pan Starosta zaszczepi innym samorządowcom.

Od zarania spółdzielczości towarzyszy nam hasło: Własną pracą i pomocą, a siłami zjednoczonymi.

Dzięki pracy zespołowej jaką jest spółdzielczość, udało się nam przeżyć wzloty i upadki naszego Banku i dzisiaj świętować Jubileusz.

Mamy nadzieję, że Bank Spółdzielczy w Łaszczowie będzie święcił następne jubileusze w dobrej kondycji finansowej, sprosta konkurencji banków komercyjnych, pomnoży kapitały i będzie pracował w służbie lokalnej społeczności w interesie swoich członków i klientów.

 

Pragnę z tego miejsca skierować słowa podziękowania do:

Pana Alfreda Domagalskiego Prezesa Zarządu KRS za wkład pracy włożony w umacnianie polskiej spółdzielczości.

Pana Eugeniusza Laszkiewicza Przewodniczącego KZBS za aktywną działalność w obronie interesów banków spółdzielczych.

Pani Ilonie Skibińskiej-Fabrowskiej Dyrektorowi Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Lublinie za troskę o to aby banki spółdzielcze były instytucjami godnymi zaufania klientów.

Pana Mirosława Potulskiego Prezesa Banku Polskiej Spółdzielczości za owocną współpracę, która sprzyja rozwojowi banków spółdzielczych.

 

Chciałabym aby uczestnicy dzisiejszej uroczystości uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych działaczy samorządowych oraz pracowników Banku.

 

 

Proszę o powstanie.


Dziękuję bardzo.

 

Informuję, że msza święta w intencji zmarłych i żyjących działaczy samorządowych, pracowników i klientów Banku oraz uczestników dzisiejszej uroczystości zostanie odprawiona dnia 01.06.2008 r. o godz. 1200 w Kościele Parafialnym p.w. św. Piotra i Pawła w Łaszczowie.

 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.


 

Dziękuję Państwu za uwagę.

 
 
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.